VSC – Multifunctional Production Centers

埃马克 1992 年成为世界首家生产立式车床的制造商,其倒立式工作主轴可在主轴中移动。埃马克可以说是传统车床的颠覆者。VSC 系列的每台机床都是一个生产单元,因为机床通过上下料主轴自行上料。

概览:VSC 系列车床

(3) 款机床已找到

  • 工件最大直径: 250 mm | 10 in
  • 工件最大长度: 175 mm | 7 in
  • 最大卡盘直径: 315 mm | 12.5 in
[Translate to Chinese (2):]
  • 工件最大直径: 340 mm | 13.5 in
  • 工件最大长度: 160 mm | 6.5 in
  • 最大卡盘直径: 400 mm | 15.5 in
[Translate to Chinese (2):]
  • 工件最大直径: 500 mm | 19.5 in
  • 工件最大长度: 200 mm | 8 in
  • 最大卡盘直径: 500 mm | 19.5 in